Daily Archives: 19/09/2013

דרך - בין בית ישן לחדש

רוצה קרוב לעבר טוב

נתתי יד כדי להתבונן בְּפָחד,

עכשיו אני רואה

זוּ ההשתקפות אשר נָּחַה על חיי

זוּ שְמִתוֹכה אני בּונָה.

מִפְגעֵי נפשי, עצבותי, כּעסיי,

אספתי ושמתי בּתוך מְגֵרה

אך נשארתי איתם לבדי בְּידיי

ועכשיו יחדיו אני רוצה.

רוצה בּיחד, אחרת

האחריות כּבדה משׂאת

רוצה קרוב לעבר טוב

עד אשר תִּצְמח כאן שִֹמְחת אמת.

לקחתי צחוק כדי לטפל בִּיְאוש

אך עכשיו אני שובתת,

עד שמַגִיביי יִיפקחו עיניהם

וייראו כּי שִֹמְחתי לצידם מושטת,

אל התקווה שביניהם

אל צחוקם הנוטה לְהתכּנס

אל שׁגרת קוּשִייָתם אשר עָיְפה

אֶפְצה פּי ואתפלל לנס.