Loading | טעינה

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת ניצבים

פרשת ניצבים היא מן הקצרות שבפרשיות התורה והיא מאכלסת 40 פסוקים בלבד. עם זאת היא מבחינתי הפרשה החשובה ביותר בתורה מכיוון שמצויים בה שני אבני פינה מהותיות לתפישתי את עולמה של היהדות. הראשונה הוא קבוצת הפסוקים שבמרכזם הביטוי המפורסם "לא בשמיים היא", אשר הפך להיות מוכר כיום בישראל כסיסמת ההתחדשות היהודית הפלורליסטית ונקשר כמובן למדרש המפורסם "תנורו של עכנאי" ממסכת בבא מציעא בו נדון להלן. השנייה היא קבוצת הפסוקים שלאחר מכן, שבמרכזה בולט הציווי, המפורסם לא פחות, "ובחרת בחיים". בשני רעיונות כבירים אלה נעסוק להלן.